ALGEMENE VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Calsem BV

1. Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van ons platform door elke internetgebruiker. Door
het platform te bezoeken en te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en
aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
1. Platform

 • a/ Toegankelijkheid en navigatie
  Calsem BV neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons
  platform te waarborgen. Calsem BV kan echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom
  worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik op ons platform is altijd op eigen risico van
  de gebruiker. Calsem BV is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van eventuele storingen, onderbrekingen,
  defecten of zelfs schadelijke elementen op het platform. Calsem BV behoudt ons het recht voor om de toegang van het
  platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennsigeving.
 • b/ Inhoud
  Calsem bv bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle
  maatregelen om ons platform zo accuraat, volledig en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover
  door derden wordt verstrekt. Calsem BV behoudt zich het recht voor om het platform en de inhoud ervan op elk moment te
  wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen. Calsem BV kan geen absolute
  garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze
  informatie niet altijd volledig, accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Calsem BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
  schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het platform verstrekte
  informatie.

2. Links naar andere websites
Het platform kan links of hyperlinks naar externe website bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een
relatie bestaat tussen Calsem BV en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud
van deze externe websites. Calsem BV is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de links en
hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de link klikt, verlaat hij/zij het platform. Calsem BV is dus niet aangsprakelijk
worden gesteld voor verdere schade.

3. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een
minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhanging gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Gent – afdeling Dendermonde.

 

Algemene verkoopvoorwaarden Calsem BV

1. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankopen van producten of
diensten op het platform door een gebruiker. De algemene verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen
uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden
gevalideerd. Calsem BV behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, deze
wijzigingen zijn van toepassing van zodra deze online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.

2. Online winkel
Via het platform stelt Calsem BV de klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten
voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten met foto’s hebben geen contractuele waarde. De
producten en diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten
of nalatigheden in de presentatie kan Calsem BV hier echter niet aansprakelijk voor gesteld worden. De producten en
diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastigen zijn vermeld in de online
winkel in euro.

3. Prijs
Calsem BV behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de
aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder
voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele
leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.Het
totale bedrag van de bestelling inclusief belastingen en indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de
definitieve validatie van de bestelling.

4. Online bestellen
De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door
het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de klant de prijs en de beschrijving van de producten en diensten. Om
zijn bestelling te valideren, moet de klant deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te
klikken. De klant moet een geldig e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer opgeven. Elke communicatie met Calsem
BV kan plaatsvinden via dit e-mailadres en telefoonnummer.Bovendien moet de klant de leveringswijze en betalingswijze
valideren. Calsem BV behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling,
onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling
Calsem BV blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 • a/ Betaling
  De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen
  betaalmethode. De validatie geldt in plaats van een handtekening. De klant garandeert aan Calsem BV dat hij over de nodige
  toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt
  van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. Calsem BV
  heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen telke
  elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de klant. In geval van
  weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geacrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling,
  behoudt Calsem BV zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. Calsem BV
  behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts
  gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
 • b/ Bevestiging
  Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal Calsem BV de aankoop aan de klant sturen, evenals een
  factuur, tenzij de laatste bij de bestelling wordt meegeleverd. De klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan
  het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan Calsem BV. In geval van
  onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal Calsem BV de klant zo snel mogelijk per mail op de hoogte houden om de
  bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest
  van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en Calsem BV kunnen worden bewezen door middel van
geautomatiseerde records, die in de computersystemen van Calsem BV onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden
bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als
bewijsmiddel worden beschouwd.

7. Levering
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van Calsem BV. De producten worden geleverd op het
adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of
onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht. De levering vindt plaats, volgens de door
de klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen: De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan
geen schadevergoeding worden geëist van Calsem BV of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan 30 dagen na
de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden
terugbetaald. Voor de bestelling van een handgemaakte wielset wordt een leveringstermijn van 3 tot 8 weken voor ogen
gehouden. Daar dit een op maat gemaakt product is met persoonlijke wensen hanteren we hier de termijn zoals beschikbaar
is in onze agenda. Bij bestelling wordt de klant via mail op de hoogte gehouden van de status van zijn bestelling.
a/ Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger van het pakket de goede staat van het geleverde
product of de conformiteit van de geleverde diensten. In het geval dat één meer van de bestelde producten ontbreken of
beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van
levering en Calsem BV onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of
een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elke reservering die niet volgens de
hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en
ontslaat Calsem BV van elke aansprakelijkheid jegens de klant.
b/ Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant Calsem
BV hiervan binnen de 2 werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt
ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Calsem BV van elke aansprakelijkheid jegens de klant.
c/ Retourzendingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan Calsem BV worden
teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten. Elke klacht en elke terugzending die in overeenstemming met de
hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en
ontslaat Calsem BV van elke aansprakelijkheid jegens de klant. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel
en in de originele verpakking aan Calsem BV worden teruggestuurd. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van
de klant.

8. Garanties
Calsem BV garandeert de conformiteit van de producten en diensten met het contract in overeenstemming met de op het
moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving. Als de klant een consument is, heeft hij 2 jaar vanaf de
levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het
gekochte product een tweedehands goed was, vervalt deze garantierperiode. Het gebrek aan overeenstemming moet zo
spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 2 maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan Calsem BV.

9. Herroepingsrecht
Dit artikel is enkel van toepassing zover de klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de klant zijn wettelijk
herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen de 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van
de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstovereenkomst.
a/ Terugzending en terugbetaling
Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te
retourneren. De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van
terugzending blijven echter voor de rekening van de klant. De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden
aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige,
intacte verpakking en in een staat van herverkoop. Op maat gemaakt wielen naar persoonlijke wensen kunnen onder geen
enkel beding geretourneerd of terugbetaald worden. Calsem BV zal de klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met
uitzondering van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs
van verzending van de goederen.
b/ Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt
uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Calsem BV van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

10. Gegevensbescherming
Calsem BV zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met
inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. Calsem BV garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke
gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

11. Overmacht
Indien Calsem BV geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten
zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft Calsem BV het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten
voor de duur van de overmacht. Calsem BV zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht
langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te
zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Calsem BV verrichte diensten zullen niettemin naar
evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de
overige bepalingen volledig van kracht. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van
deze algemene verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
Calsem BV behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met
gelijk doel.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch Recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een
minnelijke oplossing ervan zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Gent – afdeling Dendermonde.

Meer weten over DT SWISS?

Neem een kijkje op de website

Login

Je wachtwoord vergeten?